Zásady ochrany osobních údajů


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen „Zásady“)

 1. Úvodní ustanovení 

 1.1 Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění, a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. 

 1.2 Cílem těchto Zásad je poskytnout Účastníkům základní informace ohledně zpracování osobních údajů. 

 1.3 Pro potřeby těchto Zásad se rozumí: 

a) Správcem společnost Klášter Želiv s.r.o. – Želiv 122, 394 44 Želiv, IČ: 03502481, kontaktní e-mail: manager@zeliv.eu 

b) Účastníkem fyzická osoba, která udělí Společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů; a 

c) Osobními údaji zejména jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, emailová adresa, telefonní číslo, společnost, ve které subjekt údajů pracuje, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby, případně další údaje, které jsou nezbytné pro shromažďování Správcem v souladu s účelem jejich zpracování. Správce jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka souvisejících se zpracováním Osobních údajů. Tyto zásady se vztahují i na webové stránky správce www.hotelkasterzeliv.eu. 

1.4 Správce je provozovatelem Hotelu Želiv a poskytuje s provozem hotelu související služby. V rámci těchto služeb a souvisejících služeb služby jsou Správcem zpracovávány Osobní údaje: 

a) v rozsahu v jakém byly poskytnuty v souvislosti se službami Správce a jím organizovanými marketingovými akcemi; a 

 b) za účely uvedenými níže. 

 1.5 Správce je správcem Osobních údajů. Osobní údaje nejsou zpracovávány žádným jiným subjektem, ledaže jsou třetí osobou zpracovávány na základě smlouvy o zpracování uzavřené podle platných právních předpisů. Ke zpracovávaným Osobním údajům bude mít přístup pouze Správce a případný zpracovatel v souladu s platnými právními předpisy. 

 1.6 Osobní údaje se mohou lišit dle toho, jaké výrobky či služby od nás odebíráte, ovšem obecně jde o Vaše kontaktní údaje, adresní údaje, údaje potřebné pro vystavení faktury a zajištění fungování vzájemného smluvního vztahu. Tyto informace od Vás můžeme získávat v průběhu existence smluvního vztahu, prostřednictvím formulářů na webu, či prostřednictvím další komunikace s Vámi, při uzavírání smluv apod. 

 1.7 Osobní údaje, které nám sdělíte prostřednictvím webových stránek (našich formulářů). Konkrétně se jedná o: 

a) Jméno a příjmení 

b) Datum narození 

c) Telefonní číslo 

d) E-mailová adresa 

e) Datum příjezdu a odjezdu 

f) Adresa trvalého pobytu 

g) Text zprávy, kterou můžete zanechat 

 2. Účel zpracování Osobních údajů Správce zpracovává Osobní údaje pro následující účely: 

 a) zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi Správcem a Účastníkem. Z takového vztahu vyplývají další zákonné povinnosti a Správce tak musí zpracovávat Osobní údaje i za tímto účelem; 

 b) k marketingovým účelům, aby Správce co nejlépe přizpůsobil nabídku svých produktů a služeb a obchodní sdělení ohledně nich Účastníkovým potřebám, pro tento účel zpracování správce získává Účastníkův jednoznačný souhlas; 

 c) k ochraně svých oprávněných zájmů, kterým je řádné a včasné plnění dohodnutého smluvního závazku mezi Správcem a Účastníkem, plnění zákonných povinností, které Správci ze smluvního vztahu mezi ním a Účastníkem vyplývají, ochrana reputace Správce jako správce webu a ochrana majetkových zájmů Správce pro případné soudní spory. 

 3. Ochrana Osobních údajů a informace o zpracování. 

3.1 Na Účastníky se vztahuje zákone č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy. 

 3.2 Účastník bere na vědomí, že poskytnutím souhlasu Správci započne zpracovávání Osobních údajů Správcem. 

 3.3 Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu se Správcem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné. 

 3.4 Poskytování Osobních údajů Správci je obecně smluvní a zákonný požadavek. Ohledně poskytování Osobních údajů pro marketingové účely, což nepředstavuje plnění smluvní a zákonné povinnosti správce, je od Účastníka vyžadován souhlas. Pokud Účastník neudělí Správci souhlas ke zpracování Osobních údajů k marketingovým účelům, neznamená to, že by Správce v důsledku toho odmítnul poskytovat své služby nebo s ním neuzavřel smlouvu. 

 3.5 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Správcem a Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu. 

 3.6 Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Správcem a Účastníkem. 

 3.7 Po uplynutí lhůty uvedené v odstavcích 3.5 a 3.6 tohoto článku Správce Osobní údaje zlikviduje. 

 3.8 Účastník je povinen Správci poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. 

 3.9 Správce vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů. 

 3.10 Osobní údaje Účastníků nebudou předávány do druhé země ani mezinárodní organizaci. 

 3.11 Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem. 

 3.12 Účastník bere na vědomí, že jeho Osobní údaje jsou uloženy v chráněných datacentrech v souladu s platnými právními předpisy, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů. 

 3.13 Účastník bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies Správce na jeho zařízení. 

 4. Práva Účastníka související se zpracováváním 

 4.1 Účastník má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování Osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Správcem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). Odvolat souhlas lze vyplněním formuláře/odškrtnutím políčka/zasláním odvolání na adresu sídla Správce nebo pomocí odkazu v e-mailové komunikaci. 4.2 Účastník má dále právo: 

 a) Být informován o zpracování svých Osobních údajů (i) Účastník je oprávněn od Správce požadovat informace, zda jsou Osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou Osobní údaje zpracovávány, má Účastník právo od Správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích Správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených Osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců Osobních údajů, o oprávněných zájmech Správce, o výčtu práv Účastníka, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných Osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování. (ii) Pokud Správce hodlá dále Osobní údaje Účastníka zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne Účastníkovi ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace. 

 b) Požadovat od Správce přístup k jeho Osobním údajům Účastník je od Správce oprávněn požadovat informaci, zda jsou jeho/její Osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, má přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených Osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní Osobních údajů, informace o Účastníkových právech (práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji Osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Účastníka, informace a záruky v případě předávání Osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Účastník má právo na poskytnutí kopií zpracovávaných Osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. 

 c) Na opravu poskytnutých Osobních údajů Pokud došlo na straně Účastníka například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jine skutečnosti, kterou lze považovat za Osobní údaj, má Účastník právo od správce požadovat opravu zpracovávaných Osobních údajů. Navíc má Účastník právo na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. 

 d) Na výmaz poskytnutých Osobních údajů V určitých stanovených případech má Účastník právo požadovat, aby Správce Osobní údaje Účastníka vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce Osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, Účastník se však může na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Žádost Účastníka pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes právo Účastníka na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si Osobní údaje Účastníka ponechat) a o jejím vyřízení bude Účastník detailně informován. 

 e) Na omezení zpracování Osobních údajů Správce zpracovává Osobní údaje Účastníka pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud by však Účastník měl pocit, že Správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které Osobní údaje zpracovává, může Účastník podat žádost, aby jeho/její Osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly Osobní údaje blokovány. Žádost Účastníka pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informován. 

 f) Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Účastník se může kdykoliv obrátit s podnětem či stížností ve věci zpracování Osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/. 

 4.3 V případě, že by se Účastník domníval, že Správce provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

a) požádat Správce e-mailem nebo telefonicky o vysvětlení; 

b) e-mailem vznést námitku proti zpracování a požadovat, aby Správce zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací Osobních údajů). Správce o námitce neprodleně rozhodne a informuje Účastníka. Nevyhoví-li Správce námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. 

 4.4 Účastník může svá výše uvedená práva uplatnit písemně na adrese sídla Správce nebo e-mailem. 

 4.5 Požádá-li Účastník o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Správce povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Správcem. 

 4.6 Pokud Účastník uplatní právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě, Správce mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Účastník požádá o jiný způsob poskytnutí informací. 

 4.7 Správce je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené. 

 4.8 Osobní údaje jsou automaticky vyhodnocovány, a můžou být využívány k profilaci nebo automatickému rozhodování v oblasti marketingových aktivit správce. 

 4.9 V důsledku těchto aktivit Správce bude chování Účastníka na internetových stránkách mapováno a vyhodnocováno, což představuje určitý zásah do práva na soukromí. Zároveň ale toto vyhodnocování přispívá k tomu, aby Účastníkovi byly zasílány jen ty reklamní nabídky ohledně výrobků a služeb správce, o které by mohl/a mít vhledem k výsledkům provedeného vyhodnocování zájem. 

 5. Závěrečná ustanovení 

 5.1 Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Správcem jsou příslušné české soudy. 

 5.2 Účastníci, kteří prostřednictvím registračního formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy s Správcem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Správce jejich činnost nijak neřídí. 

 5.3 Znění Zásad může Správce změnit či doplňovat. O každé takové změně Správce informuje Účastníky e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn. 

 5.4 Tyto Zásady jsou v tomto aktuálním znění účinné k 1. červnu 2024. 

 Vydali jednatelé společnosti Klášter Želiv s.r.o. 

Th. Lic. Tadeáš Róbert Spišák 

 PaeDr. Mgr. David Peter Palušák 

Dne 01.06.2024


Ing. Jiří Škoda

Tvorba webových stránek, vývoj aplikací i komplexních softwarových systémů

IČO: 07217978

Email: jiri.skoda@media-sol.com

Mobil: +420 728 452 969