Ubytovací řád


UBYTOVACÍ ŘÁD HOTELOVÉHO RESORTU KLÁŠTER ŽELIV A

) OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Na základě objednaného a ubytovatelem písemně potvrzeného ubytování se klient v den příjezdu může ubytovat v době od 14 hod do 22 hod. Do této doby ubytovatel pro klienta pokoj rezervuje, pokud v objednávce nebyl jiný požadavek, který ubytovatel potvrdil.

 2. Doba odhlášení je do 10:00 v den odjezdu. Pozdní odhlášení je možné po dohodě s Ubytovatelem za poplatek dle aktuálního ceníku za podmínky, že to aktuální obsazenost Ubytovatele umožňuje.

 3. Ubytovatel poskytuje svým klientům služby v rozsahu, v jakém byly vzájemně dohodnuty. Klient je povinen uhradit platbu za ubytování a poskytnuté služby v souladu s platným ceníkem ubytovatele nejpozději v den skončení pobytu. Ceník služeb za ubytování a další služby je k nahlédnutí na recepci hotelu.

 4. Klient je povinen přizpůsobit pobyt v Hotelovém resortu Klášter Želiv a ve všech jeho zařízeních a provozech svému aktuálnímu zdravotnímu stavu a fyzickým i psychickým schopnostem.

 5. Klient je povinen chovat se tak, aby předcházel škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Ubytovatel doporučuje, aby klient předtím, než otevře dveře cizím osobám, zkontroloval důvod vstupu do pokoje a při jakýchkoliv pochybnostech bezodkladně kontaktoval recepci.

 6. Klient v prostorách Hotelového resortu Klášter Želiv nesmí svým chováním obtěžovat ostatní klienty nebo zaměstnance hotelu, nesmí být vulgární nebo agresivní a nesmí nikoho urážet nebo se o někom nevhodně vyjadřovat. V případě porušení tohoto nařízení je ubytovatel oprávněn klienta vykázat ze zařízení a zrušit mu pobyt bez náhrady.

 7. Ubytovatel nezodpovídá za jakékoliv škody způsobené mimo areál Hotelového resortu Klášter Želiv.

 8. Klient v prostorách ubytovacího zařízení nesmí nosit zbraň ani střelivo, nebo je nějak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití.

 9. V celém areálu Hotelového resortu Klášter Želiv platí přísný zákaz užívání jakýchkoliv omamných a psychotropních látek. Ubytovatel je oprávněn informovat Policii ČR a okamžitě zrušit ubytování klienta, který tento zákaz porušil, bez náhrady.

 10. Kouření je povoleno jen ve vyhrazených venkovních prostorách s umístěnými popelníky. V hotelových pokojích a dalších vnitřních prostorech platí přísný zákaz kouření tabákových i elektronických cigaret. V případě porušení tohoto zákazu je ubytovatel oprávněn účtovat klientovi pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé prokázané porušení.

 11. Pro přijímání návštěv ubytovaných klientů je vyhrazena recepce hotelu, případně jiné společenské prostory hotelu. V pokoji, kde je klient ubytovaný, smí přijímat návštěvy jen se souhlasem zodpovědného zaměstnance nebo vedení hotelu v čase 08 hod - 22 hod. Zaměstnanec hotelu není oprávněn podávat jakékoliv informace o ubytovaných klientech třetím osobám (s výjimkou příslušníků policie po jejich legitimování se a prokázání opodstatněnosti požadovat tyto údaje), ani povolit návštěvu třetí osoby klienta bez jeho souhlasu.

 12. Ubytovatel doporučuje z bezpečnostních důvodů neponechávat děti do 12 roků bez dozoru dospělých ani v pokoji ani v ostatních společenských prostorách. Pro děti do 3 let lze po domluvě připravit na pokoj dětskou postýlku. Cena 500 Kč/ pobyt. 13. V čase od 22 hod do 06 hod je klient povinen dodržovat noční klid. Se souhlasem provozovatele (vedoucího, resp. zástupce) se mohou organizovat v prostorách zařízení společenské akce i po 22. hod, a to v prostorách k tomu určených.

 B) UBYTOVÁNÍ

 1. V pokoji není klientům dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Toto nařízení se netýká elektrických spotřebičů osobní hygieny (holicí strojek, masážní strojek, fén atd.).

 2. Ubytovatel si vyhrazuje právo na kontrolu inventáře pokoje (nábytek, spotřebiče, zapomenuté věci) a úhrady a spotřeby klienta. Zapomenuté a nalezené věci jsou na hotelu uloženy maximálně 1 měsíc. Z kapacitních důvodů je nelze déle skladovat. Hotel nemá povinnost informovat klienta o zapomenutých věcech.

 3. V pokoji a společenských prostorách nesmí klient bez souhlasu zodpovědného pracovníka nebo vedení přemisťovat interiérové zařízení, provádět jakékoliv změny a úpravy na zařízení, vykonávat zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

 4. Klientům není dovoleno vnášet do pokojů objemné věci, např. sportovní potřeby, kola, vozíky apod. Na úschovu těchto věcí se klient informuje na recepci.

 5. Před odchodem je klient povinen v pokoji uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout v pokoji světlo, v pokoji zavřít okno, zamknout dveře a klíč od pokoje odevzdat při odhlašování z pobytu v recepci hotelu.

 6. Za ztrátu / znehodnocení klíče od pokoje může ubytovatel účtovat částku 500,- Kč/ ks.

 7. Hotelové župany je klient při odjezdu povinen ponechat na pokoji, pokud je nechá ve wellness centru je nutné to nahlásit na recepci. V opačném případě mu může být chybějící župan naúčtován.

 C) STRAVOVÁNÍ:

 1. Pokud je s Klientem dohodnuto, poskytuje Ubytovatel snídaně, obědy a večeře v restauraci hotelu v následující časovém rozmezí: - snídaně 8:00 hod. – 10:00 hod., oběd 11:00 hod. – 14:00 hod., večeře 17:30 hod. – 20:00 hod. 

 2. Klient není oprávněn vynášet z restaurace pokrmy, které jsou součástí bufetových snídaní, obědů nebo večeří.

 3. Klientům není dovoleno v prostorách ubytovacího zařízení konzumovat alkoholické nápoje, které nebyly zakoupené přímo v ubytovacím zařízení. V prostorách ubytovacího zařízení je povolena konzumace alkoholu osobám starším 18 let, a to výhradně v rámci nápojového lístku nebo vinné karty ubytovatele.

 4. Klient není oprávněn vnášet ani konzumovat v prostorách hotelu alkoholické nápoje nebo jakékoliv jiné potraviny zakoupené jinde než v prostorách ubytovatele. 

 5. Klient je povinen seznámit personál ubytovacího zařízení s jakýmikoliv závažnými zdravotními omezeními, příp. stravovacími omezeními a tyto omezení nahlásit na recepci nebo vedoucímu restaurace.

 6. Personál je povinen odmítnout podat alkoholický nápoj osobám mladším 18 let a osobám zjevně již pod vlivem alkoholu.

 7. Součástí všech pokojů hotelu jsou minibary, které může dle svého uvážení klient využít. Ceny a služby jsou uvedeny v ceníku určeném pro minibar. Minibary jsou pokojovou službou denně doplňovány. Každá spotřebovaná nebo doplněná položka, jež je součástí sortimentu minibaru, je nahlášena pokojovou službou na recepci hotelu.

 8. Kontrolní lístek minibaru (i v případě, že klient z minibaru nekonzumoval), musí klient vyplněný odevzdat na hotelové recepci při odjezdu. Jinak nemůže být účet klienta uzavřen. Klient svým podpisem na kontrolním lístku potvrzuje množství konzumace. Ubytovatel není povinen kontrolovat při odjezdu klienta stav a počet položek v minibaru.

 9. V případě nesrovnalostí v konzumaci minibaru bude klientu naúčtována dlužná částka k zaplacení. Na dodatečné reklamace k výši konzumace nebude brán zřetel.

 D) POBYT S DOMÁCÍMI ZVÍŘATY: 

 1. Psi a jiná zvířata se můžou pohybovat jen ve vyhrazených prostorách ubytovacího zařízení a klient může být ubytován pouze v typu pokoje určeného pro pobyt s domácím zvířetem. Cena za ubytování zvířete se účtuje podle platného ceníku. Na ubytování psů a jiných zvířat se vztahují následující opatření: 

a) Psům (s výjimkou asistenčních psů) a jiným zvířatům je zakázaný vstup a pobyt v prostorách, ve kterých jsou skladované a připravované potraviny nebo se podávají jídla a nápoje. Na venkovní terase je pobyt psů povolen.

 b) Psům a jiným zvířatům je zakázán vstup do všech částí wellness centra. 

c) Ve všech veřejných prostorách musí být každý pes na vodítku a mít náhubek. 

d) Psi a jiná zvířata se nesmí nechat odpočívat/ležet na lůžku nebo jiném zařízení, které slouží k odpočinku klienta.

 e) Na krmení psů a jiných zvířat nesmí být použitý inventář, který slouží na přípravu nebo podávání jídla klientům.

 f) Za zvíře zodpovídá majitel zvířete a klient, který zvířeti pobyt v pokoji umožnil. V případě jakéhokoliv poškození zařízení zvířetem je klient povinen uhradit škodu v plné výši. Ubytovatel si vyhrazuje právo vyúčtovat dodatečný úklid pokoje či prostor znečištěných zvířetem i úhradu lůžkovin, které byly použity pro odpočinek zvířat. 

g) Úklid, kontrola pokoje a opravy na pokojích, kde je klient ubytován i se zvířetem musí být umožněny tak, aby nedošlo k ohrožení personálu či jiných klientů. Kontrola musí být umožněna alespoň jednou denně pro případné zjištění škod či nadměrného znečištění. Personál není povinen provést úklid nebo opravy na pokoji v případě, že se cítí být ohrožen psem nebo jiným zvířetem na pokoji. 

 E) DOPLŇKOVÉ SLUŽBY: 

 1. Ubytovatel poskytuje doplňkové služby wellness, půjčovna loděk, půjčovna kol a další dle aktuální nabídky. 

2. Ubytovatel disponuje Wellness relaxační zónou. Není-li dohodnuto jinak může host využít vstup do wellness relaxační zóny pouze v době ubytování, tedy od 14:00 hodin prvního dne do 10:00 hodin posledního dne, a to v rámci otevíracích hodin Wellness relaxační zóny.

 3. Otevírací doba Wellness relaxační zóny je od 16:00 do 22.00.

 4. Využití Wellness relaxační zóny je placenou službou s cenou dle aktuálního ceníku. 

 5. V případě velkého zájmu klientů hotelu o využívání doplňkových služeb, si ubytovatel vyhrazuje právo omezit využívání doplňkových služeb.

 F) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

 1. Stížnosti klientů a případné návrhy na zlepšení činnosti přijímá vedení hotelu. Dotazník je k dispozici na hotelových pokojích, příp. na recepci.

 2. Ubytovatel poskytuje ubytovaným klientům následující informace: 

a) Provozovatel: Klášter Želiv s.r.o. – Želiv 122, 394 44 Želiv, IČ: 03502481 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 23000. 

b) Předmět podnikání: dle dostupného výpisu z obchodního rejstříku. 

c) Označení služby: ubytovatel obstarává pro ubytované klienty ubytování a služby související s ubytováním na základě podmínek uvedených v potvrzení rezervace. 

d) Označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právními předpisy se bude řídit vztah mezi ubytovaným klientem a ubytovatelem založený na základě potvrzení rezervace: Česká republika. 

e) Jazyk, ve kterém bude ubytovaný klient s ubytovatelem jednat po dobu pobytu, a ve kterém poskytne ubytovaným klientům smluvní podmínky a další údaje: český jazyk. 

3. Ubytovací řád je platný a účinný od 01.06.2024. 

 Vydali jednatelé společnosti Klášter Želiv s.r.o. 

 Th. Lic. Tadeáš Róbert Spišák PaeDr.

Mgr. David Peter Palušák 

Dne 01.06.2024


Ing. Jiří Škoda

Tvorba webových stránek, vývoj aplikací i komplexních softwarových systémů

IČO: 07217978

Email: jiri.skoda@media-sol.com

Mobil: +420 728 452 969